24.04.2016ADVOCAT REAL s.r.o. ponúka odmenu za Váš tip. Ak viete
24.04.2016kto chce predať, kúpiť nehnuteľnosť dajte nám tip.
24.4.2016Po úspešnej realizácii obchodu Vás odmeníme sumou 100,-
24.4.2016EUR.
Expert
Expert na Krásnu a sídlisko Nad Jazerom
ADVOCAT REAL, s.r.o.
ADVOCAT REAL, s.r.o. vaša realitná kancelária
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADVOCAT REAL, s.r.o.

platné od 1. septembra 2012

 

Preambula

Realitná spoločnosť ADVOCAT REAL, s. r. o., so sídlom Harčarova č. 11, 040 18, Košice - Krásna, IČO: 46 804 790, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 30512/V (ďalej len „realitná kancelária") je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, ďalej stavebno – inžinierskej činnosti a spracovaniu určených typov zmlúv. Za účelom dosiahnutia neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb a spokojnosti našich klientov prijala realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá činnosti realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, stavebno – inžinierskej činnosti a pri spracovaniu určených typov zmlúv. Cieľom  našej realitnej kancelárie je, aby  na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke realitnej kancelárie.

 

§ 1

Právny vzťah medzi realitnou kanceláriou a klientom pri sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti

1.1 Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností (ďalej len „klient") na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

1.2 Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa v súlade s ustanovením § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo v prípade fyzickej alebo právnickej osoby - podnikateľa v súlade s ustanovením § 642 a nasl. Obchodného zákonníka a upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán za súčasného rešpektovania Etického kódexu obchodníka s nehnuteľnosťami vydané Národnou asociáciou realitných kancelári Slovenska (ďalej len „sprostredkovateľská zmluva").

1.3 Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať  pre klienta za odmenu príležitosť k uzavretiu kúpnej alebo nájomnej zmluvy.

1.4 Práva a povinnosti zmluvných strán zo sprostredkovateľskej zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve, spravujú sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

1.5 Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi a to s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

 

§ 2

Obhliadka

2.1 Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je jeho vlastníctvom, realitná kancelária spravidla pri podpise sprostredkovateľskej zmluvy vykoná obhliadku nehnuteľnosti.

2.2 Realitná kancelária pri obhliadke nehnuteľnosti  vykoná záznam z obhliadky, ktorý obsahuje najmä špecifikáciu nehnuteľnosti, polohu a rozlohu nehnuteľnosti, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti, popis príslušenstva nehnuteľnosti, popis zistených nedostatkov resp. vád zistených pri obhliadke.

2.3 Realitná kancelária pri vykonaní obhliadky vykoná fotografickú, prípadne video dokumentáciu nehnuteľnosti.

2.4 Realitná kancelária vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s klientom a za jeho prítomnosti pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.5 Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti, realitná kancelária zabezpečí pre klienta sprístupnenie nehnuteľnosti a vykonanie obhliadky, pričom oboznámi klienta s podstatnými charakteristikami nehnuteľnosti ako sú poloha, rozloha, popis jednotlivých častí nehnuteľnosti a vady, pokiaľ sú realitnej kancelárii známe. Taktiež oboznámi klienta s cenou a províznymi nárokmi.

 

§ 3

Odborná starostlivosť

3.1 Realitná kancelária vykonáva pre klienta sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou.

3.2 Realitná kancelária v rámci odbornej starostlivosti preverí existenciu vlastníckeho práva osoby, ktorá je predávajúcim nehnuteľnosti alebo prenajímateľom nehnuteľnosti a to najmä z príslušného listu vlastníctva, ktorý je použiteľný na právne úkony.

3.3 Realitná kancelária preverí existenciu tiarch, ako sú záložné práva alebo vecné bremená viaznucich na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania.

3.4 V prípade, ak je klientom realitnej kancelárie záujemca o kúpu nehnuteľnosti, realitná kancelária oboznámi tohto klienta s existenciou tiarch viaznucich na predmete nehnuteľnosti a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je realitnej kancelárii táto skutočnosť známa už pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy s klientom, oboznámi realitná kancelária klienta s existenciou tiarch už pri podpise tejto sprostredkovateľskej zmluvy.

3.5 Realitná kancelária preverí technický stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania a to najmä, či nehnuteľnosť nemá žiadne právne ani faktické vady.

3.6 V prípade, ak je klientom realitnej kancelárie záujemca o kúpu nehnuteľnosti a ak realitná kancelária zistí existenciu právnych alebo faktických vád na nehnuteľnosti, oboznámi s touto skutočnosťou, a to ihneď, ako sa o tejto skutočnosti dozvie; v prípade, že je realitnej kancelárii táto skutočnosť známa už pri uzatváraní sprostredkovateľskej zmluvy s klientom, oboznámi realitná kancelária klienta s existenciou vád už pri podpise tejto sprostredkovateľskej zmluvy.

3.7 Realitná kancelária v primeraných intervaloch vyhodnotí záujem o nehnuteľnosť na základe svojich štatistík, prieskumov trhu a za použitia iných interných nástrojov. O výsledku bude informovať klienta, ktorému navrhne možné strategické, cenové alebo iné riešenia vedúce k úspešnej realizácii predaja alebo prenájmu, pričom na jeho dosiahnutie použije všetky svoje odborné a profesionálne skúsenosti ako i dostupné nástroje a know-how.

 

§ 4

Uverejňovanie ponuky

4.1 Realitná kancelária v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje odborne spracované ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu na základe  svojich marketingových skúseností a stratégií.

4.2 Realitná kancelária v rámci uverejnenia ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností uverejní v tlačených alebo elektronických médiách špecifikáciu nehnuteľností a to najmä polohu, rozlohu nehnuteľnosti, jej členenie a opis jednotlivých častí nehnuteľnosti; realitná kancelária podľa vlastného uváženia uverejní v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností aj obrazovú dokumentáciu nehnuteľnosti.

4.3 Realitná kancelária zabezpečí opakované uverejnenie ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľnosti tak, aby ponuka realitnej kancelárie bola medzi ponukami konkurenčných realitných kancelárií čo najviac sprístupnená potencionálnemu záujemcovi o uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť inzerovaná v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností.

4.4 Ak nastane zmena údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, zabezpečí realitná kancelária aktualizáciu týchto údajov obsiahnutých v ponuke na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o zmene údajov dozvie.

4.5 Realitná kancelária pri uverejňovaní údajov uverejnených v rámci ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností a to najmä pri uverejňovaní obrazovej dokumentácie nehnuteľnosti dbá na to, aby uverejnením týchto údajov nebolo narušené súkromie vlastníka nehnuteľnosti.

4.6 Realitná kancelária pred zverejnením zákazky prerokuje s vlastníkom nehnuteľnosti rozsah a formou zverejnenia údajov, fotografií a podobne a to tak, aby bolo zachovaná vlastníkom požadovaná miera diskrétnosti a anonymity.

4.7 Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností znáša realitná kancelária, pokiaľ nie je dojednané inak.

 

§ 5

Prístup k nehnuteľnosti

5.1 Realitná kancelária zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú realitnou kanceláriou, vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.

5.2 Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí realitná kancelária po dohode s klientom, ako aj so záujemcom o predaj alebo nájom nehnuteľnosti.

5.3 Realitná kancelária voči svojim klientom, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností, ktorých predaj alebo nájom realitná kancelária sprostredkováva, zabezpečí, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.

5.4 Realitná kancelária môže po dohode s klientom - vlastníkom nehnuteľnosti realizovať obhliadky aj sama bez prítomnosti vlastníka. Za týmto účelom jej vlastník nehnuteľnosti protokolárne zapožičia kľúč od predmetnej nehnuteľnosti. Realitná kancelária sa zaväzuje používať zapožičané kľúče od nehnuteľnosti len spôsobom a v rozsahu v akom jej boli tieto poskytnuté , spravidla len pre účely návštevy nehnuteľnosti s jednotlivými záujemcami. Realitná kancelária sa zaväzuje dbať a je povinná dbať na maximálnu mieru ochrany majetku klienta, hlavne nehnuteľnosť po odchode riadnym spôsobom uzamknúť a zabezpečiť proti neoprávnenému vstupu.

 

§ 6

Provízia

6.1 Nárok na províziu vzniká realitnej kancelárii spravidla dňom podania návrhu na vklad kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy alebo dňom podpisu nájomnej zmluvy (ak nie je dohodnuté inak), ktorej uzavretie je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy, ústnej alebo písomnej dohody alebo objednávky uzatvorenej medzi realitnou kanceláriou a klientom.

6.2 Výška odmeny realitnej kancelárie pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti je  2  % z kúpnej ceny nehnuteľnosti  alebo podľa dohody.

6.3 Výška odmeny realitnej kancelárie pri prenájme rezidenčných nehnuteľností /byty, rodinné domy, pozemky/ je spravidla vo výške jedného mesačného nájmu, ak nie je dohodnuté inak.

6.4 Realitná kancelária bez zbytočného odkladu po tom, ako jej vznikne nárok na odmenu vystaví klientovi faktúru na sumu vo výške odmeny dohodnutej v sprostredkovateľskej alebo rezervačnej zmluve.

6.5 Klient môže uhradiť odmenu bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti, pričom je oprávnený vyplatiť odmenu v hotovosti len k rukám konateľovi realitnej kancelárie.

6.6 Realitná kancelária má nárok na odmenu aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom sprostredkovateľskej zmluvy alebo objednávky, došlo po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.

6.7 Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie alebo bez jej vedomia kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaciu zmluvu), nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila realitná kancelária, ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s klientom vykonal ohliadku nehnuteľnosti, klientovi nehnuteľnosť predstavil resp. určenú osobu  - vlastníka nehnuteľnosti predstavil klientovi a i).

6.8 Realitná kancelária je v osobitných prípadoch oprávnená vykonávať činnosť sprostredkovateľa aj pre tretiu osobu, s ktorou má byť uzavretá obstarávaná zmluva; nárok na dohodnutú províziu a iné nároky tým nie sú dotknuté.

6.9 Realitná kancelária má právo prevzatia finančnej zálohy od tretej osoby za rezerváciu predmetnej nehnuteľnosti a to až do výšky zmluvne dohodnutej provízie, ktorá sa v prípade úspešnej realizácie predaja alebo prenájmu použije k úhrade odmeny pre realitnú kanceláriu. Realitná kancelária je povinná o takto zloženej zálohy bezodkladne informovať klienta, ktorý je povinný predmetnú nehnutelnosť rezervovať v prospech tretej osoby - zložiteľa a to na primeranú dobu, spravidla nepresahujúcu 14 dní. V prípade, že táto rezervačná doba bude dlhšia ako 14 dní je potrebný písomný súhlas klienta - vlastníka nehnuteľnosti, spravidla zmluvnou prípadne inou formou. V prípade výhradnej zmluvy je rezervácia predmetnej nehnuteľnosti ako aj doba rezervácie výlučne v kompetencii realitnej kancelárie.

6.10 Realitná kancelária nie je platcom DPH, takže uvedené ceny so konečné bez ďalších prípatkov.

6.11 V prípade oneskorenej úhrady má realitná kancelária právo účtovať  penále z omeškania vo výške 0,5 % fakturovanej čiastky denne.

6.12 V prípade, ak klient  neuhradí dlžnú čiastku ani po náhradnom termíne splatnosti oznámeného mu v I. upomienke má realitná kancelária právo uplatňovať si od klienta aj čiastku  na pokrytie nákladov interného a externého vymáhania pohľadávok vo výške 12 % z fakturovanej sumy. Realitná kancelária je oprávnenú postúpiť vymáhanie pohľadávky tretej osobe - svojmu  zmluvnému partnerovi na vymáhanie alebo odkúpenie pohľadávok.

 

§ 7

Právny servis

7.1 Realitná kancelária  zabezpečuje pre svojich zmluvných klientov odborné a kvalifikované vypracovanie právnych podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. Túto službu zabezpečuje realitná kancelária pre svojich zmluvných klientov v rámci sprostredkovania. Klient má však právo zvoliť si dobrovoľne  a na svoje výlučné náklady zabezpečenie právnych služieb spojených s prevodom nehnuteľnosti  u inej advokátskej alebo právnej kancelárie. O takomto rozhodnutí je klient povinný učiniť písomné prehlásenie, v ktorom sa výslovne zriekne nároku na poskytnutie a zabezpečenie tejto služby realitnou kanceláriou. Táto skutočnosť však nemá vplyv na výšku pôvodne dohodnutej provízie prináležiacej realitnej kancelárii. Za zmluvné dokumenty ako aj prevod nehnuteľnosti realizovaný individuálne klientom, resp. jeho zvoleným právnym zástupcom  nenesie realitná kancelária žiadnu zodpovednosť a ani sa na takto individuálne klientom zabezpečenú činnosť nevťahuje poistenie za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

7.2 Náklady spojené s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, ktorých vyhotovenie zabezpečuje realitná kancelária znáša v rozsahu sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi realitnou kanceláriou a klientom realitná kancelária. Náklady spojené  s vypracovaním podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, ktorých vyhotovenie si zabezpečuje individuálne klient, znáša výlučne klient.

 

§ 8

Stavebno – inžinierska činnosť

8.1  Realitná kancelária cez mandátnu zmluvu zabezpečuje popri svojej hlavnej činnosti aj stavebno – inžiniersku činnosť a to zabezpečenie stanovísk, vyjadrení a podkladov potrebných pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a ohlásenia drobne stavby.

8.2. Klient je povinný na dosiahnutie cieľa zabezpečiť potrebnú súčinnosť a to zabezpečiť pre realitnú kanceláriu potrebný počet paré projektovej dokumentácie.

8.3. Realitná kancelária zabezpečuje pre svojich klientov aj ohlásenie stavebnému úradu na uskutočnenie stavieb v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m,

g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli zostavené v Košiciach, 1. septembra 2012 a sú platné pre všetky transakcie medzi ADVOCAT REAL, s.r.o.  a jeho klientmi, ktoré sa uskutočnia 1.septembra 2012  alebo neskôr.